Avís legal

1. FINALITAT I PROPIETAT DE LA WEB
Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la pàgina web https://www.montpla.com, d'ara endavant "la web", del qual és titular i propietària MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS entitat domiciliada a Urbanització La Plana, Xalet Montserrat, 10 a Escaldes-Engordany, degudament inscrita al Registre de Comerç del Principat d'Andorra amb el número 927811Z, i amb el número de registre tributari F-017097-E-E. El correu electrònic de contacte és montpla@andorra.ad i el número de telèfon de contacte és (+376) 605991.
L'accés a la web és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la web es facilita informació general dels nostres serveis.
 
2. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB
L'accés a la web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d'ús establerts en aquest avís legal, així com la política de privacitat i de cookies que també es troben a la vostra disposició en aquest portal web. Així mateix, els usuaris s'obliguen a fer un ús diligent de la web, segons la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, sense contravenir la moral i l'ordre públic.
MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS es reserva la facultat d'efectuar, sense avís previ, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, es recomana als usuaris de la web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.
 
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS
Tots els elements que apareixen a la web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS, o si escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la web sense el consentiment previ i per escrit de MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS.
L'accés per part de l'usuari als continguts i serveis de la web no implica cap dret quant a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS o del tercer titular dels drets, si escau.
Els usuaris de la web només podran fer un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per a ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets en base als principis de bona fe i la normativa aplicable.
Queda absolutament prohibit l'ús de la web o qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.
En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d'aquest portal web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS, mitjançant l'adreça de correu electrònic montpla@andorra.ad, per a que MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS pugui analitzar i valorar el supòsit que es tracti.
 
4. SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB
La web pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS no gestiona ni controla a cap moment.
La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS i els titulars dels portals enllaçats.
MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS no assumeix cap mena de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que es pugui accedir a través de la web. A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la web es fa únicament i exclusiva entre l'usuari i els tercers. L'usuari accepta que MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i els tercers contactats per mitjà de la web.
L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.
 
5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la web i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda a la web és la vigent a la data de la darrera actualització, i MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la web ni en el seu contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.
MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la web, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.
L´ús d´aquesta web i la informació que es facilita és responsabilitat de l´usuari.
Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la web. Així mateix, MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS no es responsabilitza del contingut de tercers als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la web, com ja hem dit anteriorment.
En cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui tenir accés mitjançant aquest portal web es vulnerin drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS, mitjançant l'adreça de correu electrònic montpla@andorra.ad, pera que MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS pugui analitzar i valorar el supòsit que es tracti.
 
6. COMPROMÍS
MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions de la web a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la web com a conseqüència del que s'ha esmentat en aquest apartat. MONTPLA SERVEIS IMMOBILIARIS es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats.
 
7. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Aquestes condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals andorrans.
 
Actualització 10/05/2023

Compare listings

Compare